I vetenskapliga artiklar finns det engelska begreppet "telephone triage", som kan översättas till hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon. Begreppen "telenursing, "telephone nursing" och "telephone advice nursing" översätts till omvårdnad per telefon. Omvårdnad per telefon bör ske genom ett personcentrerat vårdmöte.

3343

I Samsök kan du söka efter vetenskapliga artiklar, i flera olika databaser samtidigt. Samsök är bra att använda om du snabbt vill ha tag i en artikel eller om du söker efter artiklar inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, psykologi, logopedi, pedagogik eller andra ämnen som täcks av flera olika databaser.

Metod 8.1 Studiedesign En beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar valdes för att sammanställa vetenskapliga studier inom området (Kristensson, 2014). 8.2 Datainsamling För att hitta relevanta artiklar till litteraturstudien användes databaserna Cinahl, Pubmed, Cinahl är en databas som innehåller referenser till främst tidskriftsartiklar i bland annat omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. Cinahl innehåller färre referenser än Pubmed men du kan ändå hitta artiklar som inte finns i Pubmed. Cinahl har engelska som sökspråk men det finns också artiklar skrivna på andra språk. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer. Nu har en av hennes artiklar utsetts till månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

  1. Att starta skivbolag
  2. Sigma logistik e.u
  3. Studiehandledare utbildning finland
  4. Cisco certifikat cena
  5. Wasa konditori lounas
  6. Ovk protokoll mall
  7. Närmaste clas ohlson
  8. Audi moller vilnius
  9. Rydsbergsskolan

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. Forskargruppen, som samarbetar med forskare från Uppsala universitet, Högskolan i Borås och med Västmanlands sjukhus, har gjort en litteraturstudie där de har sökt på vetenskapliga artiklar som innehåller orden ”patientcentrerad” och ”personcentrerad”. Artiklarna är publicerade mellan åren 2000 och 2017. PubMed/Medline bibliografisk databas som täcker områdena medicin, omvårdnad rehabilitering och odontologi.

Elva vetenskapliga artiklar har granskats och resultatet har sammanställts. Resultat: Kvinnor som drabbas av PPD upplever genom sjukdomen att förväntningar på moderskapet inte infrias, att den forna identiteten går förlorad samt en känsla av osäkerhet inför sitt nyfödda barn.

Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. Nu har en av hennes artiklar utsetts till månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Läs mer. Mot säkrare prognoser vid hudcancer.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Vetenskapliga artiklar Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registrybased study Vanja Bränsvik, Eva Granvik, Lennart Minthon, Peter Nordström & Katarina Nägga (2020): Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registry-based study, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2020.1727848

Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad. Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning. Forskarna bakom artikeln ingår i ett svenskt femårigt forskningssamarbete, Swedish Brain Power.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Läs mer om Medline. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska, SÖS och enheter med biblioteksavtal. Studentuppsatser är inte vetenskapliga och du behöver vara medveten om detta om du vill hänvisa till dem i När du söker artiklar till din kandidat eller magisteruppsats kan det vara hjälpsamt att skapa ett inlogg i de databaser från idé till examination inom omvårdnad av Maria Henricson (red.) ISBN: 9789144113289. 2020-06-01 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, 15 beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp och metoder beskriva pålitliga vetenskapliga källor för evidens inom omvårdnad samt beskriva Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Psykosociala arbetsmiljön

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Föreläsning om hur man värderar och hittar vetenskapliga artiklar. Universitet. Karlstads universitet.

En analys av tio vetenskapliga artiklar visade att borderlinepatienter inte får den omvårdnad och behandling som krävs för en långsiktig förbättring. Resultatet tyder på att sjuksköterskorna har bristande kunskap om sjukdomen och att ett gemensamt förhållningssätt bland personalen ofta saknas. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
Arvskifte blankett skatteverket

Vetenskapliga artiklar omvårdnad
Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar 

Granskning av vetenskapliga artiklar >Mall för läsning/granskning av vetenskapliga artiklar. Röda korset (nov 2005) Bedömning av studier och vetenskapliga artiklar Willman, A. m fl Även artiklar i tidskrifterna är sökbara, dock inte alla.


Efterträdde lars gyllensten

omvårdnadskvaliteten. Metod: Källor i form av vetenskapliga artiklar söktes strukturerat i databaserna Scopus, Cinahl och PubMed med hjälp av relevanta 

Inom omvardnad efterstravas ett sakert, hallbart och jamlikt vardande utifran tre nivaer; individ-, grupp-och/ellersamhallsperspektiv. Examensarbetetsgenomforande Examensarbetetgenomfors i huvudsak som en litteraturbaserad studie, vilketinnebar att det datamaterial som analyseras bestar av vetenskapliga artiklar.