Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående samt tydliggöra för alla inblandade vad som ska göras, när och av vem. Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske.

4781

av M Gustafsson · 2009 — Vad, varför och hur ska man, enligt omsorgspersonalen, dokumentera? - Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska utföras? Genomförandeplanen ska innehålla en fakta- och måldel, en beskrivning av hur 

sociala dokumentationen för den enskilde i verkställigheten. Dokumentation i verkställighet - personakt ska förvaras i låst utrymme hos enhetschef. Omsorgspersonalens dokumentation sker genom journalanteckning - i handskrift för boende inom SoL/LSS - i IntraPhone (röstmeddelande) för hemvården Dokumentationen ska vara saklig, bygga på ett korrekt underlag och det ska framgå vem som har lämnat uppgifterna och när. Det ska även framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar samt vem som gjort en viss bedömning. Dokumentationen får inte innehålla ovidkommande Vad ska dokumenteras och när I patientjournalen dokumenteras hälso- och sjukvårdsinsatser. Journalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av pati-enten.

  1. Pr strategist job description
  2. Bilprovning malmö svågertorp
  3. Varmefylde is

5 years ago. 01.7 K0 · 27s. Vad består social dokumentation av? 5 years Vad ska en journalanteckning innehålla. 5 years  5.1 ANSVARSFÖRDELNING INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN . kontakt med socialtjänsten bedömer kvaliteten i förhållande till vad han eller hon har förväntat Enhetschefen ska dokumentera hur arbetsuppgifterna är fördelade eller akt ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård/omsorg sam en. När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal.

Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga

18 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska . innehålla uppgifter om . 1. vad som har beslutats, En journal inom socialtjänsten är en del av en personakt.

Vad ska en social dokumentation innehålla

23 nov 2010 7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de veckans insatser: Exempel på punkter som den operativa planen kan innehålla:.

• Att personalen ska kunna Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag  6.1 Vad ska en genomförandeplan innehålla? • Vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt handläggarens beslut. • Om insatsen innehåller  Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen av en utredning. Av beslutet framgår vad som har beviljats och det utgör grunden för Dokumentationen ska innehålla uppgift om namn och befattning på den som har gjort en viss. Vad är social dokumentation? Syftet med social dokumentation .

Vad ska en social dokumentation innehålla

Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter och vad målen för varje aktivitet är; Vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteter. Hur en insats ska genomföras i praktiken. Hur utföraren ska samverka med till exempel handläggare, socialsekreterare, hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen.
Barnakademin malmö

Vad ska en social dokumentation innehålla

Följande delar ska ingå i dokumentationen: Personuppgifter Samtycke Beslutade insatser Genomförandeplan Journalanteckningar Eventuell levnadsberättelse 3.1 SAMTYCKE Samtycke ska dokumenteras på ett sådant sätt att risk för missförstånd och felbedömningar undviks. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion 01:21 Vad ska en journalanteckning innehålla Tydlig innebär att all dokumentation ska vara saklig, väl strukturerad, tydligt formulerad, föras löpande, vara daterad och signerad. 2.3 Handlingar De handlingar som upprättas eller inkommer kring den enskilde ska hållas samman i en personakt, vidare kallad genomförandeakt.

6 § SoL och 21 b § LSS utformas med respekt för den enskildes integritet.
Vikarie förskola kristinehamn

Vad ska en social dokumentation innehålla


Av dokumentationen ska det också framgå vilka uppgifter som har kommunicerats och vilka synpunkter den enskilde har fört fram. (HSLF-FS 2018:24) 6 § Dokumentationen av ett beslut som gäller de särskilda befogenheter som avses i 3 kap. 18 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska innehålla uppgifter om. 1. vad som har beslutats,

6 § SoL och 21 b § LSS utformas med respekt för den enskildes integritet. Dokumentationen ska vara tydlig och innehålla uppgifter som bedöms vara ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. En viktig princip för att skyldigheten att dokumentera ska … 7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc Omsorgsinsatser: Ange tid för dagliga insatser, samt vad som ska utföras vid varje tillfälle. Ange veckodag samt förmiddag/eftermiddag för insatser som utförs inte utförs varje dag, t.ex duschhjälp, promenad.


Kontroll av bilnummer

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

18 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska innehålla uppgifter om. 1. vad som har beslutats, Den sociala journalen ska innehålla kronologiska anteckningar (dvs. anteckningar i tidsordning) som ska ge läsaren en bild av vad som har hänt och vad som planeras i genomförandet eller uppföljningen av en insats.