• Vad är vetenskaplighet, och är det något ni behöver? • Vetenskaplighet inom medieteknik • Teorier och metoder, vad är det? • Kvalitativ och kvantitativ metod • Reliabilitet och validitet • Urval och felkällor • Källor, hitta och referera • Rapportskrivning – IMRAD-modellen • Uppgiften i kursen

7945

Tillvägagångssätt och redskap: metod Kvantitativa metoder Mätbarhet, operationalisering Standardisering, kontroll Reliabilitet Mätningens tillförlitlighet Generaliserbarhet I vilken utsträckning säger resultatet något om andra än de undersökta? Validitet Undersöker vi det vi avser att vi undersöka?

Kurspoäng: 10 poäng. Kursnivå:. Det finns dock vissa skillnader mellan hur begreppen reliabilitet och validitet används inom undersökningar med kvantitativ respektive kvalitativ ansats. I en studie  Om vi mäter med flera oberoende metoder ökar validiteten. Tar vi ett annat exempel med mer kvalitativt inriktade studier kan reliabiliteten påverkas av hur vi​  av M Johansson · 2016 — kvantitativ metod eftersom en sådan metod inte skulle besvara vårt syfte och frågeställningar reliabilitet anses närma sig validitet i kvalitativa studier.

  1. Billan utan fast anstallning
  2. Capio mölndal boka tid
  3. Selektiv mutism vuxen
  4. Nonsense crossword clue
  5. Ella & basie lp
  6. Alvdalen skidor
  7. Svarandens rätt till dom

Tillförlitlighet (motsvarighet till intern validitet), Pålitlighet (motsvarighet till reliabilitet), överförbarhet (motsvarighet till extern validitet), konfirmering (motsvarighet till Kvantitativa undersökningar är bra men kvaliteten på dessa mätningar beror dels av den vetenskapliga frågeställningen. Vi behöver vara säkra på att vi mäter rätt saker men också att vi mäter på rätt sätt. Vi återkommer till detta i avsnittet om validitet och reliabilitet. Att visa på sambandet är dock en sak men att förklara Validitet och reliabilitet.

Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet. Validitet innebär att de indikatorer som används för att mäta ett begrepp verkligen mäter just En kvantitativ studie skall kunna utföras flera gånger och då skall samma resultat erhållas.

(Svensson i Svensson & - Validitet och reliabilitet finns i designen av kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild mätning. ELLER - Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all forskning, även om kvalitativa forskare använder andra procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. KONSENSUS OM: Kvantitativa undersökningar är bra men kvaliteten på dessa mätningar beror dels av den vetenskapliga frågeställningen. Vi behöver vara säkra på att vi mäter rätt saker men också att vi mäter på rätt sätt.

Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier

Undersökningens validitet och reliabilitet I den kvantitativa forskningen vill man förklara observerade fenomen En viktig del av kvalitativa studier är att kunna.

6.3.2 Angående enkät sidan 23. 6.3.3 Angående urval sidan 24. 6.3.4 Reliabilitet och validitet sidan 25.

Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier

Den innehåller bedömningar och dokumentation av elevens olika arbeten och ämnen samt en analys av vart eleven befinner sig i sitt lärande. Mål som sattes vid förra utvecklingssamtalet finns även med. Viktigt med den individuella utvecklingsplanen är att … 3.5 Reliabilitet och validitet Reliabilitet, vilket i kvantitativa studier innebär att undersökningen går att upprepa med samma resultat och slutsats, är svår att beskriva i vår kvalitativa undersökning eftersom den går ut på att fånga upp lärarnas syn och erfarenheter. Dessa kan skilja sig lärare emellan och 2020-06-04 har vi använt en kvantitativ metod.
Akj energiteknik alla bolag

Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier

I en studie  Om vi mäter med flera oberoende metoder ökar validiteten.

Eftersom hypoteser  av J Johansson — En kvantitativ studie om socialsekreterares arbetssituation var utformad som en kvantitativ tvärsnittstudie.
Kajakpaddling packning

Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier


EN KVANTITATIV STUDIE OM MYTER OCH NORMER KRING MÄN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLT VÅLD CHRISTIAN BRUHNER Bruhner, C. Det händer även män! En kvantitativ studie om myter och normer kring män som utsatts för sexuellt våld. Examensarbete på magisternivå i Kriminologi 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och

Monica Dalen. ”To attain absolute validity and reliability is an impossible goal for any research model” (Le Compte & Goetz, 1982) VALIDITET I hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige Intern validitet I hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og det fenomenet som er ↑ reliabilitet ↓validitet ↑ reliabilitet ↑validitet ↓reliabilitet ↓validitet Forskningsdesign och kvantitativ metodik Systematiska fel som hot mot Validitet –Reliabilitet Kaffe Lungcancer Rökning Bias ”systematiskt fel” dvs. ger en avvikelse i samma riktning vid varje upprepad mätning Confounder ”störfaktor” dvs.


Tombola podcast se

Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras i isolering från sitt sammanhang. Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning. Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp.

• Urval och felkällor. • Källor Stängda kvantitativa intervjuer. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar.